A FERRUVIA

pagina precedente


Poesia in dialetto Calabrese di Rocco Criseo da "Terra 'ngrata...(pag.24)"

Si voliti chi vi dicu chidda mia
Na vota si ca nc'era a ferruvia
Si viaggiava magari cu ritardu
Ma da genti si aviva assai riguardu

Un tempu u Dirigenti i Movimentu
Si consumava sempri a focu lentu
Tra treni chi ndaviva a licenziari
Biglietti merci e cunti pe quatrari

Si uno voliva na prenotazioni
N'abbonamento o n'informazioni
Nto sportellu curriva di filatu
Lestu lestu veniva ccuntentatu

Eranu tempi cu n'attru modi i fari
Non ceranu computer e cellulari
A ferruvia pariva na famigghia
No com'a ora focu mi nci pigghia

Oji a musica è tutta cangiata
"Signori quì si cambia" é la sonata
I treni ndannu a esseri puntuali
E allura......riducimu u persunali!

Oh chi bellizza! Chi soddisfazioni!
Chiudiru tutti quanti li stazioni
E stanchi di cussì tantu ragghiari
Mi crisci l'erba dassaru nde binari

Si vo' sapiri comu viaggia un trenu
E' facili tu chiami u caputrenu
Fai u numeru tuttu di filatu
E ti rispundi chi non é ssociatu

Finora esti orariu u Regionali
Vo' vidiri ca parti puntuali!
Ti rriva u machinista e sai chi dici
Chi ndav'e fari nafta a motrici

Eu non ndi pozzu cchjù signori mei
Ma chisti sunnu cosi di zangrei
I viaggiatori si ncazzanu cu mmia
Chi su patruni eu da ferruvia?

Pe fari perdiri di cchjuni la pacenza
Cacciaru i treni a lunga percorrenza
Troppa comodità chi su sti lussi
E' megghiu si pigghiati l'autobussi

Sapiti chi vi dicu a tutti quanti
I sta manera non si po' jiri avanti
Ogni tantu mi cchiappa a nostalgia:
"Quant'era bella na vota a ferruvia"

           pagina precedente